Breaking News

ชลบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ MOA กับบริษัทนางสมุนไพรไทย จำกัด

มทร.รัตนโกสินทร์ MOA กับบริษัทนางสมุนไพรไทย จำกัด

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และสมุนไพรสายพันธุ์ต่างประเทศร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เหมาะสมต่อภาคเหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ บริษัทนางสมุนไพรไทย จำกัด ณ โรงแรมแซนด์ โมราดา จ.ชลบุรี