Breaking News

นครปฐม บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

นครปฐม  บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งภาพรวมของจังหวัดนครปฐมมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน รวม 54,526 คิดเป็น 78.32 % จากจำนวนทั้งหมด 69,611 คน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มนักเรียน พร้อมมอบแมส และเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนที่มารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนครปฐมให้บริการ และอำนวยวามสะดวก สำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีนักเรียนระดับ ม.ต้น ที่มีความประสงค์จะฉีด จำนวน 1,632 คน ระดับ ม.ปลาย 1,509 คน รวม 3,141 คน จากนักเรียนทั้งหมด 3631 คน

 


สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปี จังหวัดนครปฐมมีจำนวนทั้งหมด 69,611 คน นักเรียนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน รวม 54,526 คิดเป็น 78.32 % โดยเริ่มดำเนินการฉีดตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้ทันก่อนเปิดเทอม 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

***********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว