Breaking News

กรุงเทพมหานคร   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อสร้างอาชีพ

กรุงเทพมหานคร   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทำ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมด้วยนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยนายวิเชียร เนียมนัอม ได้รายงานถึงแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ระบบทวิภาคี ตลอดจนความร่วมมือกับสมาคมอาชีวศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยฯ อาทิ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยฯที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้เรียนด้วย โอกาสนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนสำคัญในการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างอาชีพ ให้มีงานทำ ตามหลักการ “ มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และยังเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ต่อไป .