Breaking News

นครปฐม มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในจังหวัด

จังหวัดนครปฐมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในจังหวัด นำไปติดตั้งสำหรับช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต

วันที่ 30 เม.ย. 64 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจิรญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED ให้หน่วยงานในจังหวัด 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เทศบาลนครนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทศบาลตำบลบางกระทึก อบต.สระพัฒนา อบต.ห้วยม่วง ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง เทศบาลตำบลศรีษะทอง เทศบาลตำบลนครชัยศรี และเทศบาลตำบลสามง่าม


ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการบริจาคเครื่อง AED ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับบริจาคจำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในทุกอำเภอทั่วจังหวัดนครปฐม และสถานที่ติดตั้งก็เป็นไปตามที่แต่ละอำเภอพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมจำเป็นต่อการใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในการช่วยชีวิตในเบื้องต้น ร่วมกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น รวมถึงช่วยกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ทันท่วงที

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว