Breaking News

นครปฐม  รับข้อเสนอเนื่องในวันกรรมกรสากลจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจังหวัดนครปฐม

นครปฐม  รับข้อเสนอเนื่องในวันกรรมกรสากลจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม รับข้อเสนอในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวดาวเรือง ชานก สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ เป็นผู้แทนยื่นคำเรียกร้อง


นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ประจำปี 2564 ที่ได้ยื่นมาวันนี้ มีข้อเสนอเร่งด่วนและข้อเสนอทั่วไป ซึ่งข้อเสนอเร่งด่วน มีจำนวน 10 ข้อ โดยได้ขอให้รัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็วๆ 2. กำหนดมาตรการดูแลที่ดีพอสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 3.ให้ประชาชนคนทำงานทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวมทั้งแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 4.ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ 5.การเยียวยาช่วยเหลือหากมีความจำเป็นต้องเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมกลุ่มคนยากจน คนรายได้น้อย ดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม 6.ยกเลิกการเก็บค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาเพราะรัฐบาลมีนโยบายให้เรียนออนไลน์ 7.รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาแพงและลงโทษผู้ฉวยโอกาสบนความทุกข์ยากของประชาชน 8.รัฐต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด -19

โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับขั้นตอน 9.รัฐบาลต้องหาแนวทางสร้างมาตรการให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ ภาครัฐภาคเอกชน รักษาการจ้างงานเอาไว้ไม่ให้มีการเลิกจ้างเพื่อซ้ำเติมสถานการณ์ให้วิกฤตเพิ่มมากขึ้น และ10.รัฐบาลได้ประกาศให้ covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อคนทำงานที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวและอนาคตเป็นไปได้ว่าอาจมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น รัฐบาลต้องกำหนดระเบียบหรือมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กับคนงานที่อาจจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ทันที
ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จะได้นำข้อเรียกร้องดังกล่าวเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว