Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์บวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว