Breaking News

นครปฐม แถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

นครปฐม  แถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่25 กันยายน 2563  ที่ห้องศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของ  รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

โดยการประกาศผลการตัดสินรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 มีการพิจารณาแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ

1.ประเภทดีเลิศ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานดี อย่างน้อย 4 ใน5สาขา ดังนี้ สาขาการวิจัย สาขาการแต่งตำรา สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม สาขาความเป็นครู และสาขาการบริการ

2.ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและผลงานดีเด่นเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง แบ่งเป็นสาขาต่างๆได้แก่ สาขาการวิจัย สาขาการแต่งตำรา สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม สาขาความเป็นครู และสาขาการบริการ  ซึ่งในปีนี้  มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 ท่าน

1.รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย มีผู้รับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับเพื่อการพัฒนายาและวัคซีน”

2.รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เรื่อง”ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก”

3.รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”

4.รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.อาจารย์ นายแพทย์เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ ภาควิชอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

2.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดร วัฒนกุลพานิชย์ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

3.อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำชำ ภาควิชศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมทั้งในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 6ท่านอีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว