Breaking News

นครปฐม องคมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา

นครปฐม องคมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา

องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ก่อตั้งขึ้นครบ 25 ปี และยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

วันนี้ (16 ก.ย.63) ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” พร้อมกล่าวให้โอวาทผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ก่อตั้งขึ้นครบ 25 ปี โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้ารับรางวัล ทั้งสิ้น 11 ประเภท จำนวน 200 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ้น จากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ บุตรข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำริ จึงได้จัดตั้งโรงเรียน เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และพระราชทานมงคลนามว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 โรงเรียน จึงได้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

……………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว