Breaking News

นครปฐม ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

นครปฐม ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่เรือนจำกลางนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 235 ราย

โดยนายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โดยมีพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป


โดยในวันนี้ เรือนจำกลางนครปฐม ได้ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขัง และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ รวม 235 ราย สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ เรือนจำกลางนครปฐมจะเร่งดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ในขั้นตอนต่อไป

……………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว