Breaking News

กาญจนบุรี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพล พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้

กาญจนบุรี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 นำกำลังพล พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่สวนเกษตรกรมทหารราบที่ 29 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พันเอกวินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ประธานในปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โดยมี ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ แลประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน


โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
เกษร เสมจันทร์