Breaking News

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันทรายร่วมกับบ้านต้นส้านจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอย แบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย แบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่
25กุมภาพันธ์2563เวลา930น
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
ที่วัดต้นส้านใน บ้านต้นส้าน หมุ่ที่ 17ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามตกลงร่วมมือแก้ปัญหากำจัดขยะชุมชน โดยชุมชนใน ”โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน สร้างตำบลน่าอยู่” โดยทางเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง ร่วมกับบ้านต้นส้าน หมุ่ที่ 17ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน องค์กร ประชาชน เยาวชน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยชุมชน ในพื้นที่ให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการลงนามระหว่าง นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย นางลินดา วัชรมโนกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย นายภาณุพงศ์ บังคมเนตร รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสมอาด วรรณลังกา กำนันตำบลสันทราย นายวิเชียร ธรรมศร สมาชิกเทศบาลเขต2 นางดวงนภา. ขจรโมทย์ ผอ รพ สตสองแคว ตำบลสันทรายทั้งหมดได้ลงนาม MOU และมีคณะกรรมการผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลสันทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลสันทราย และประชาชนในหมู่บ้านร่วมเป็นพยาน

เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน โดยความร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อต้องการให้ชุมชนในตำบลสันทรายเป็นตำบลน่าอยู่ และได้ทำการมอบถุงดำให้กับหมู่บ้านห้วยงูกลาง คืนถังขยะให้กับเทศบาลตำบลสันทราย ต่อไปนี้ทางบ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 จะได้ทำการกำจัดขยะโดยชุมชนตนเอง อย่างถูกต้องและเป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือกันในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป และยังได้มีการแจ้งเรื่องหยุดเผาวัชพืช ขยะ และห้ามเผาป่าเพื่อลดฝุ่น หมอกควันปัญหาขยะมูลฝอยนั้น มีปัญหาแทบทุกพื้นที่ แต่ชุมชนนี้จะทำการกำจัดร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ประชาชน เยาวชน และการจัดการบริหารของชุมชนที่แสดงถึงพลังความสามัคคีกันมาก ถึงทำได้เป็นรูปธรรม “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน สร้างตำบลน่าอยู่” จากการสอบถาม นายสมอาด วรรณลังกา กำนันตำบลสันทรายจึงทราบว่าในหมู่บ้านได้ทดลองทำกันมานานแล้วโดยให้แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนได้จัดแยกขยะ แห้ง เปียก ขยะแห้งรวมใส่ถุงดำ ส่วนขยะเปียกที่ย่อยสลายได้นั้น จะทำการขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่บ้านใครบ้านมัน ซึ่งได้ผลจริง แก้ปัญหาขยะได้จริง “เพราะความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนในชุมชน ที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่ได้สร้างความรักสามัคคีกันร่วมมือกันอย่างจริงจัง จึงแก้ปัญหาได้อย่างที่เห็น ส่วนขยะแห้งที่ย่อยสลายยากนั้น ทางเทศบาลก็จะได้ทำการมาเก็บไปทิ้งยังส่วนที่ทิ้งกำจัดขยะของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามปกติ