Breaking News

สิงห์บุรี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ นำกำลังทหาร ช่วยภัยแล้ง

สิงห์บุรี   ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ นำกำลังทหาร ช่วยภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พันโท ธนวัฒน์ นาคอิ่ม ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 กองพลทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โดยการนำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 8000 ลิตร

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก และครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการขนส่งน้ไปแจกจ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้

รวีภัทร์ ชัยบุรินทร์ ผู้สื่อข่าวสิงห์บุรี