Breaking News

นครปฐม สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และสโมสรโรตารีเมืองปฐมนครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

นครปฐม   สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และสโมสรโรตารีเมืองปฐมนครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567 ที่ วัดไร่เกาะต้นสำโรง  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย   พร้อมด้วย นายณัทกร แก้วพิจิตร นายกสโมสรโรตารีเมืองปฐมนคร เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย เลขาสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวคำถวายพระพร

ซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เข้าอยู่จำพรรษา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี พ.ศ 2567  และเฉลิมพระเกรียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

 

โรตารี่เมืองปฐมนคร  สมาคมวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดไร่เกาะต้นสำโรง มูลนิธิโพธิฆเนสโร  และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท (บวชนาคหมู่)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่28กรกฎาคม 2567   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย บำเพ็ญสมณธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในการนำมาใช้เป็นหลัก ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

โดยโครงการบรรพชาอุปสมบท (บวชพระฟรี) ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 25 คน  ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบการรับสมัคร

  1. สมัครบวชเข้าโครงการ จำพรรษา 3 เดือน ธุดงค์ 1 เดือน อยู่ครบตามเงื่อนไข และคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนดไปอินเดีย สี่สังเวฯ ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. สมัครบวช แบบ 5-10 วัน

ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้อง   อายุอายุ 20 – 61 ปี  เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดต่ออาญาแผ่นดิน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง   และไม่ติดยาเสพติด ทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่   ต้องมีความเคารพกติกาอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามตารางเวลาที่โครงการกำหนดไว้   เป็นผู้ที่ปฏิบัติดี สำรวมสงบเรียบร้อยและอยู่ในระเบียบพระธรรมวินัย