Breaking News

กรุงเทพมหานคร  ผู้บริหาร PATร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กรุงเทพมหานคร  ผู้บริหาร PATร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้

โอกาสนึ้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เชิญนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ” เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ภาคธุรกิจและการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้บรรยายว่าด้วย เรื่อง ปัจจัยสำคัญในการบริหาร ของภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากร งาน เงินและคน หมายถึง คน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ต้องขจัดแก้ไขปัญหาความขาดแคลน ใน 4 ด้าน คือ 1. การขาด demandด้านกำลังคน 2.บุคลากรขาดความรู้ 3.บุคลากรขาดทักษะ และ 4.ทัศนคติที่ดีของบุคลากร ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีกระบวนการในการพัฒนา และเชื่อว่า การศึกษาและการฝึกอบรมคือเครื่องมือที่ดีที่สุด

จากนั้น ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ได้บรรยายในเรื่องกระบวนการพัฒนาทักษะสู่ความยั่งยืน โดยนำเสนอ แนวคิดในการจัดการศึกษาเรียกว่า Work based learning และ Work base Education ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะงาน ที่ดำเนินไปพร้อมกันระหว่างการเรียนและการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทักษะฝีมือ ให้กับผู้เรียน ให้มีความเก่ง มีความเชี่ยวชาญแข็งแกร่ง และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ สถานประกอบการ อีกทั้งมีการระดมทรัพยากร จากทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เงิน บุคลากรแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายให้กับผู้เรียนหลังสำเร็จการศึกษาจะต้องสู่อาชีพ และมีตำแหน่งงาน มีรายได้ ที่มั่นคง และในช่วงท้ายได้กล่าวถึงการขยายความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนเยาวชน ที่อยู่ในกำกับของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วประเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมและการหยิบยื่นโอกาส ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่กับการศึกษานอกระบบทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยทั้งสองฝ่ายจะได้เตรียมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)และร่วมกันจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป.