Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท The Sufficiency Economy Philosophy IYSEP 2024 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

 ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ ซึ่งมีจำนวน 26 คน จาก 10 ประเทศ โดย มทร.รัตนโกสินทร์ ได้แก่ นางสาวปัณณพร นาควิจิตร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเข้าร่วมในระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และจ.ราชบุรี

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว