Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2567 โดยมีคณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธี ซึ่งสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาดำเนินการจัดมาต่อเนื่องทุกปี โดยประกอบพิธีไหว้ศาลประจำวิทยาลัย, ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูป ,รดนำ้ดำหัวผู้บริหาร ครู , การแสดงของนักเรียนและการประกวดนางสงกรานต์ โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยมาทุกปี จึงขอให้นักเรียนทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัว แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองและญาติพี่น้อง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

อีกทั้งการบังสุกุลอัฐิแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีวันสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทย คำว่า“สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไทยมาช้านาน การย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้ หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้น สำหรับนางสงกรานต์ประจำปี2567 นี้มีนามว่า “นางมโหธรเทวี” ทรงพหุรัดทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังมยุราปักษา(นกยูง)เป็นพาหนะ นอกจากนี้ วันสงกรานต์ของทุกปียังเป็นผู้สูงอายุและเป็นวันครอบครัวอีกด้วย.