Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานใน พิธีเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2 และมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์   

 

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว