Breaking News

นนทบุรี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยึปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยึปัญญาภิวัฒน์
ที่ห้องประชุมปัญญาลิขิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,นางอิง ภาสกรนที เลขานุการคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมชมการจัดระบบการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้บรรยายสรุปถึงภารกิจด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว19ปี วิทยาลัยฯพร้อมด้วยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์20แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาในความร่วมมือจังหวัดต่างๆ จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใน4สาขาวิชาคือ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก,สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา วิทยาลัยฯถือเป็นต้นน้ำของการผลิตคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความรู้ความชำนาญ บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Education Chef ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และวิทยาลัยฯยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อกับวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำเมื่อจบการศึกษา

ด้านนายเผดิม เพ็ชรกูล ได้กล่าวแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของการจัดการบริหารการศึกษา และขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหารที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรและระบบการศึกษาที่ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตรงานได้จริง การให้โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เป็นการจัดกระบวนการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาร่วมกัน และมีการติดตามดูแลให้ผู้เรียนสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้ ถือเป็นการสร้างความสุขจากความสำเร็จของเด็กและเยาวชนได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันจะได้ดำเนินการต่อไป,