Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ทำบุญครบรอบก่อตั้งปีทึ่19

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ทำบุญครบรอบก่อตั้งปีทึ่19
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยปีที่19 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์HR Operations 1 CP ALL,นายสมเกียรติ ปัตยะกร ผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลCPR,นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักประสานรัฐกิจ CP ALL ,นายกมล พงษ์ประยูร ที่ปรึกษาด้านTQA และที่ปรึกษา,ผู้บริหารวิทยาลัย,ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร่วมในพิธี โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง บรรยายธรรมหัวข้อ “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นปีที่19ด้วยพลังรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการทำงาน สิ่งสำคัญของการทำงานร่วมกันคือ “หน้าที่” บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งนำธรรมะมาปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต การปฎิบัติธรรมเป็นหน้าที่ที่ถูกต้อง ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิต จึงขอให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ให้ถูกต้อง มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และขอให้ทำงานให้สนุก มีความสุขขณะทำงานด้วย ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้กล่าวแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯที่ดำเนินงานมาสู่ปีที่19 บริษัทซีพีออลล์มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาของประเทศชาติ จึงขอให้บุคลากรทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในการเป็นสถานศึกษาที่เป็นผู้นำการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของบุคลากรด้วยความห่วงใย สร้างความรักในองค์กรให้กับนักเรียน นักศึกษา และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป.