Breaking News

นครปฐม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกับ หจก.เอ็มม่า อลิส จัดงาน “EDBA The Neo Innovation Expo 2023”

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกับ หจก.เอ็มม่า อลิส จัดงาน “EDBA The Neo Innovation Expo 2023”

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  อ.สามพราน จ.นครปฐม
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “EDBA The Neo Innovation Expo 2023”
โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิซ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ผู้บริหารโรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาล
ผู้บริหารที่เป็นนักบวช และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มม่า อลิส เป็นผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้  เพื่อจัดพื้นที่ให้นักเรียนในโรงเรียนของอัครสังมณฑล-กรุงเทพฯ ทั้ง 36 โรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้
โชนที่ 1 Mission for better living : นิทรรศการแบบผู้เข้าชมมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นผลงานจากทุกโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โชนที่ 2 Hall of Fame: งานเชิดซูเกียรติ เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมาแล้ว
โซนที่ 3 EDBA Award : การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี                                                                                                         โซนที่ 4 Computer Science Contest : การแข่งขัน โดยนำความรู้จากที่เรียนนำมาใช้หรือสร้างผลงาน และแก้ปัญหาจากโจทย์ใหม่ พร้อมกันนี้ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในโล่และถ้วยรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ การศึกษาคือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน   ดังคำขวัญ

ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” งานในวันนี้คือตัวอย่างของความร่วมมือ คือ “ร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น”