Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดบรรยายเสริมพลังป้องกันปัญหาบูลลี่ในสถานศึกษา

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดบรรยายเสริมพลังป้องกันปัญหาบูลลี่ในสถานศึกษา
ที่ห้องประชุมปัญญาลิขิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักนโยบายและระบบคุณภาพ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “Stop Bullying : เข้าใจการบูลลี่และวิธีรับมือในสถานศึกษา” โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯและนางศุภนิตย์ พลไพรรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและเป็นนักจิตวิทยาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯและครู บุคลากรของวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ร่วมการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประกันคุณภาพ กล่าวว่า การจัดบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรม KM Talk ที่สำนักนโยบายและประกันคุณภาพดำเนินการเพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรได้ทราบถึงปัญหาการบูลลึ่ในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เป็นอันตรายและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อครู นักเรียน และบุคลากร วิทยาลัยฯจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาหาแนวทางป้องกันให้กับครู นักเรียนและบุคลากร เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกลั่นแกล้งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

วิทยากรผู้บรรยายทั้ง2คนได้กล่าวถึงปัญหาการบูลลี่(Bullying)ว่าเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ เป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ ความเจ็บปวด กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของBullying ว่าคือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกับผู้อื่น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีพละกำลังหรือมีอำนาจมากกว่า แสดงออกแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า และมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆ โดยพบในโรงเรียนและที่ทำงานมาก นำไปสู่สภาพจิตใจที่ร้านแรงได้ในอนาคต แนวทางการป้องกันปัญหาบูลลี่ในสถานศึกษาที่สำคัญได้แก่ การให้คำปรึกษา(Counseling),การจัดตั้งทีมช่วยเหลือ (Team Helper),การจัดระบบการให้บริการ (Service System)และการศึกษาวิจัย (Research) ในส่วนบทบาทของครูนั้น ครูต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการข่มเหงรังแก การกลั่นแกล้งของนักเรียน ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและครอบครัว และครูควรสอนทักษะให้รู้เท่าทันสื่อโซเชี่ยลให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักเรียนที่พบปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนสามารถรับมือป้องกันปัญหาได้โดยไม่ตอบสนองต่อการถูกกลั่นแกล้ง,ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง,เก็บหลักฐานที่ถูกกลั่นแกล้งไว้เพื่อปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูหรือดำเนินคดี และให้ตัดการติดต่อสื่อสารกับผู้กลั่นแกล้งทันที.