Breaking News

สงขลา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566

สงขลา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566
ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางณัฐวรา เพชรากาล ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยครู นักเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่1 -3 กลุ่มAโดยมีนางปิยะนุช ดิฐ์ษร,นางสาวกาญจนา มาตุเวช และนายดำรงค์ คงเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้จัดการเขตมณฑลrss(Operation) ร่วมในพิธี

นางณัฐวรา เพ็ชรากาล กล่าวว่า ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรำลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ผู้เป็นศิษย์จึงพร้อมใจกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดพิธีไหว้ครู ได้แก่ ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในด้านประโยชน์ต่อครู เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้รับจากนักเรียน นักศึกษา มีความรักในลูกศิษย์ทำให้มุ่งมั่นในการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา อย่างมิย่อท้อ และประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ช่วยทำให้สังคมมีความน่าอยู่ มีความสุข

จากการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีระหว่างครูกับนักเรียน นักศึกษา หลังจากพิธีไหว้ครูแล้ว นักเรียนยังได้นำพวงมาลัย ดอกไม้ ไปกราบแสดงความขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์คือครูผู้ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการคือร้าน7-eleven อีกด้วย