Breaking News

แพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่พรัอมเครือข่ายทางการศึกษาร่วมลงนาม MOU

แพร่  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่พรัอมเครือข่ายทางการศึกษาร่วมลงนาม MOU
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่ อ.เมือง จ.แพร่

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่ายในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีลงนาม ๘ แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และมีสถานศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐาน ขั้นอาชีวศึกษา และขั้นอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๗ แห่ง

โอกาสนี้ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมลงนามMOUและกล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่นี้ทางบริษัทซีพีออลล์ดำเนินการเชื่อมโยงสนับสนุนและจัดสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือมาตั้งแต่ปีการศึกษา2559 โดยร่วมกันจัดการศึกษาห้องแผนการเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดรูปแบบการเรียนการสอนทวิภาคีคือการเรียนควบคู่กับการทำงานในสถานประกอบการตามหลักการ Work Based Learning ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการเรียนและมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองได้

ทั้งนึ้หากศึกษาธิการจังหวัดหรือสถานศึกษาใดมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายก็สามารถติดต่อประสานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกันได้ในอนาคต ด้านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดอื่นๆ และเชื่อมั่นว่าโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการศึกษานี้จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริง.