Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้

การประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  เป็นประธานในการประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย : ตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและศูนย์พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมการประชุม

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว