Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัด”ห้องอิ่มสุข”พร้อมรับเปิดเทอม

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัด”ห้องอิ่มสุข”พร้อมรับเปิดเทอม
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด”ห้องอิ่มสุข”และต้อนรับนางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญอดีตรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารวิทยาลัยฯร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรีต้องดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก บางครั้งมีนักเรียน นักศึกษา ครู พ่อแม่และผู้ปกครองประสบปัญหาการเรียน ชีวิตครอบครัว ทำให้เกิดความเครียดด้านอารมณ์และสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและชีวิตครอบครัว ผู้บริหารจึงเห็นความสำคัญในการหาแนวทางป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สำนักทรัพยากรบุคคลและสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินการในเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเหตุก่อนแล้วจึงแก้ไขปัญหาโดยเปิด”ห้องอิ่มสุข”พร้อมด้วยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครู นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงการเปิดเทอมใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้

 

ด้านนางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่จะได้นำความรู้ ประสบการณ์กับการแก้ไขปัญหาของเด็กวัยรุ่นจากโรงพยาบาลศรีธัญญามาทำงานร่วมกับครูเพื่อค้นหา คัดกรองและช่วยเหลือตามกระบวนการบำบัดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการส่งเสริมและป้องกัน (Prevention and Promotion) เมื่อนำนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระบบการรักษา ส่งเสริมให้เป็นคนเรียนเก่ง สมองดี มีอารมณ์แจ่มใส ใจเป็นสุขแล้ว นักเรียน นักศึกษา จะไม่เป็นคนที่คิดด้านลบ แต่จะส่งเสริมให้เป็นคนที่คิดด้านบวก มีความตั้งใจเรียน เป็นคนดี มีความสุข ตามความหวังของครู พ่อแม่และผู้ปกครองได้ ทั้งนี้แหล่งสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เพื่อน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมซึ่งจะร่วมกับบูรณาการทำให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดีได้ต่อไป.