Breaking News

กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมรับนักเรียนกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเทอมใหม่

กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมรับนักเรียนกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเทอมใหม่
ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อรายงานผลการรับเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชายบ้านปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาธุรกิจค้าปลีกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย โดยผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนมีความรู้และทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงคือร้าน 7-eleven

อีกทั้งนักเรียนมีรายได้ระหว่างการฝึกงานเป็นของตนเอง สำหรับปีการศึกษาใหม่ในเดือนมิถุนายน 2566นี้ วิทยาลัยฯพร้อมให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในหน่วยงานสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยในปีการศึกษาใหม่นี้มีเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชายบ้านปากเกร็ดสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แล้ว จำนวน10คน, สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนหญิงบ้านราชวิถีสมัครเรียนที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควายแล้ว 10คนและสมัครเรียนระดับ ป.ตรีที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3คน

รวมทั้งเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีสมัครเรียนที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิตแล้วจำนวน 12คน โอกาสนี้ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนของชาติได้รับการพัฒนา อบรมสั่งสอนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการมีรายได้เป็นของตนเอง เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับ เด็กและเยาวชนสามารถทำงาน มีอาชีพที่มั่นคง ดำเนินชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไป ผลสำเร็จของความร่วมมือกันนี้นับเป็นคุณประโยชน์ที่ร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในหน่วยงานจังหวัดต่างๆเข้าสมัครเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือต่อไป.