Breaking News

นครปฐม รพ.สามพรานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มคุณค่างานและบริการเป็นเลิศ

นครปฐม   รพ.สามพรานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาตัวตนภายใน นำสู่การเพิ่มคุณค่างานและบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ2566 พร้อมด้วยนางพัชรี  เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และบุคลากรของโรงพยาบาลสามพราน เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี เภสัชกรหญิงวาสนา คำเช่ง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์

ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสามพราน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพรานทุก ๆ คน ให้มีความสุข มีความสามารถ มีความพร้อม ที่จะให้บริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลทุก ๆ คน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในอำเภอสามพราน ที่จะให้ความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยโครงการปลุกจิตสำนึกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาตัวตนภายใน นำสู่การเพิ่มคุณค่างานและบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมเชิญ อาจารย์พรทิพย์ สงวนพันธ์   อาจารย์พรจิตร พชวงศ์ และ คณะวิทยากร  ให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการปลุกจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาตัวตนภายใน นำสู่การเพิ่มคุณค่างานและบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว