Breaking News

นครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีและปลัดมท.เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบและงานOTOPระดับประเทศ

นครปฐม  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีและปลัดมท.เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบและงานOTOPระดับประเทศ

วันเสาร์ที่21มกราคม2566 ที่ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ และมอบโล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบ. จัดขึ้นระหว่างวันที่21-25มกราคม2566 พร้อมด้วย พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานเจ้าคณะภาค 14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   โดยมีนายอรรชิษฐ์ สัมพันธ์วัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และดร.สนธยา  กล่อมเปลี่ยน ถวายการต้อนรับ  ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆและผู้นำชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล5 ร่วมพิธีจำนวนมาก

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 0TOP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า22ปี โดยปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทั้งสิ้น 97,804ราย จำนวน 221,088ผลิตภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมธนได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 0TOP ให้มีความรู้ มีศักยภาพ สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0TOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้หลักการพื้นฐาน3ประการ ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสุข เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนและสินค้า 0TOP และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน ชุมชน รวมตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนจาก76จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 77หมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOPจาก76จังหวัด และกรุงเทพมหานครรวม77ราย กลุ่มกิจกรรมในงานประกอบด้วย

  1. นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบ จาก77จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
  2. การแสดงและจำหน่ายสินค้า0TOP จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
  3. การจัดแสดงและการจำหน่ายผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
  4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว