Breaking News

กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

วันที่5ธันวาคม2565 ที่ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อฎเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว และสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ

และปีนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และในปีนี้มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ


ทั้งนี้มี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว