Breaking News

กรุงเทพมหานคร นักเรียนจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กรุงเทพมหานคร
นักเรียนจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายธันยพจน์ สายทองอินทร์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ และนายอานนท์ พิทักษ์มงคลกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคณะจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ตามโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้การจัดงานโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายธันยพจน์ สายทองอินทร์ กล่าวว่ากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาที่ดำเนินการต่อเนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ส่วนกลาง เพื่อให้นักเรียนที่เป็นจิตอาสาพระราชทานได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย.