Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผุ้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และบุคลากรร่วมในพิธี โดยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จากนั้น ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จบแล้วผู้ร่วมพิธีและจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงกัน นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่ากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นี้ดำเนินการตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อเชิญชวนประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ธันวาคม 2565 จึงขอให้ทุกคนร่วมกันยึดถือการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้วยความมีวินัย เสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีน้ำใจต่อกัน หลังจบพิธีแล้วคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day2022 ตามหลัก7ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณอาคารและสถานที่ชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง .