Breaking News

ปทุมธานี   อบจ.พร้อมร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษานักเรียน

ปทุมธานี   อบจ.พร้อมร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษานักเรียน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษากับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงศ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี , นายธนศักดิ์ แป้นมุข ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี , นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้รับผิดชอบงานการศึกษาเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียนในความดูแลของ อบจ.ปทุมธานี ตามนโยบายของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต โดยเฉพาะการเรียนจนจบการศึกษาและมีงานทำ

    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันเพื่อสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาต่อไป ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตามนโยบายด้านการศึกษาของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยให้โอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปัจจุบันวิทยาลัยฯเปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ , สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา จากการประชุมหารือกันในวันนี้วิทยาลัยฯพร้อมที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งสนับสนุนงานการศึกษาของ อบจ.ปทุมธานีในด้านอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาครู, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล , การอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เช่น การอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ เป็นต้น .