Breaking News

เชียงราย  ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เชียงราย  ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า(วัดป่าแงะ) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้าได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินในด้านต่างๆ โดยมีพระสมุห์สมาน ญานวโร เจ้าอาวาสวัดป่าแงะ, นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย,คณะกรรมการศูนย์ฯ, พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ นางรวิวรรณ บรรจงช่วย เลขานุการกรมคุมประพฤติและผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย การจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนนี้นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติชี้แจงวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม และลดการกระทำผิดซ้ำ

 

อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้มีโอกาสปรับตัวอยู่ร่วมกันสังคมได้ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากวัดป่าแงะในการเป็นศูนย์กลางประสานการทำงานร่วมกัน ด้านพระสมุห์สมาน ญานวโร เจ้าอาวาสวัดป่าแงะได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ เช่น ช่างไม้และดำเนินการให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจในการคุมประพฤติในพื้นที่และจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ด้านนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ฯในภารกิจการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดทั้งในระบบคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคมตามนโยบายของกรมคุมประพฤติได้ต่อไป.