Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานต้อนรับ คณะผู้บริหาร และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานเข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายพิเศษทิศทางการจัด CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาเชิงสมรรถนะ โดยอ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี พร้อมทั้งเข้าฟังการรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาโดยผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา
อีกทั้งเข้าชมการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตร และส่วนเทคนิควิธีการบริหารจัดการงาน CWIE RMUTR พร้อมนี้ทางผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี ยังให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนา CWIE ที่มทร.รัตนโกสินทร์จัด และกำลังจะเข้ารุ่น 2 ทั้งนี้อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา ประสานข้อมูลตามที่ มรภ.นครราชสีมา ต้องการต่อไป