Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน

นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน
ที่ ร.ร.เบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ(ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี3กลุ่มB) ประจำปีการศึกษา 2565

โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานว่า สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำขององค์กร เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะมีลักษณะของการเป็นผู้นำให้กับตนเองและครอบครัว การจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารศูนย์ HR Shared Service มอบหมายวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ” พัฒนาภาวะผู้นำ 11 Leadership ”

ต่อจากนั้น นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีที่นักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต ขอให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น Excellent Center ด้านธุรกิจค้าปลีกขององค์กร ที่ผ่านมานักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอน มีการพัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนแปลงตนเองดีขึ้น พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นคือประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อการสอนภาวะผู้นำกับนักเรียน นักศึกษา มาโดยตลอด เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้านการศึกษาขององค์กร เป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพ ดังนั้น นักเรียนทุกคนจึงมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเป็นนักบริหารระดับต้น และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป .