Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการประกวดดาวเดือนและเลดี้บอย คณะบริหารธุรกิจ

โครงการประกวดดาวเดือนและเลดี้บอย คณะ
บริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดดาวเดือนและเลดี้บอย คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ในการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและให้ทุกคนมีน้ำใจ รู้จักการเคารพซึ่งกันและกัน ณ ห้อง 8410 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

แล้วมาพบกันอีกครั้ง วันประกวด ดาวเดือน รอบมหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายนนี้

พัชรี  เกษรบุญนาค  /กฤษฎิ์เชณฐ์   ดลชัยกรร์สกุล /   ข่าว