Breaking News

กาญจนบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทั้งสองในปีการศึกษา 2565 นี้ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง และสวนแมกไม้รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

เครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน โดยมีการกำหนดหัวข้อการสัมมนาจากประเด็นทางสังคมที่สำคัญหรือน่าสนใจในปัจจุบันซึ่งมีผลต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้ได้กำหนดหัวข้อ “การบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” เป็นประเด็นกลางในการสัมมนา อนึ่ง กิจกรรมที่น่าสนในโครงการ ได้แก่ การอภิปรายเรื่องนโยบายการบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง การอภิปรายเรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยผู้นำสภานักศึกษา 9 มหาวิทยาลัย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) กิจกรรมนิทรรศการ 48 ปี ราชมงคลและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานอื่น ๆ เป็นต้น

พัชรี เกษรบุญนาค/กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว