Breaking News

กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชนบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กรุงเทพมหานคร  กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ระหว่างนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนางจตุพร โรจนพานิช กล่าวว่าข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เข้ารับการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการให้โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเด็กและเยาวชน

 

อีกทั้งสร้างพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)มีนโยบายด้านการศึกษาของชาติที่ใช้การศึกษาพัฒนาคนและสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับสังคมและประเทศชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เปิดทำการสอนมากว่า 17ปีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เรียนได้ที่วิทยาลัยฯส่วนกลางและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์20แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาในความร่วมมือพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วย ความร่วมมือกันนี้เป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงคือ “ การให้โอกาสทางการศึกษากับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาส “ วิทยาลัยฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะ มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชน ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การให้ทุนการศึกษาคือการทำลายความยากจนข้ามรุ่น และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป.