Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตรวจ ATKบุคลากรทำงานวันแรก

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตรวจ ATKบุคลากรทำงานวันแรก
หลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่2565 และเริ่มกลับมาปฏิบัติงานวันนี้เป็นวันแรก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนตรวจคัดกรองมาตรการโควิด-19โดยทำการตรวจ ATK (Antigen test kit)แบบน้ำลายเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กล่าวว่า วิทยาลัยฯได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเข้มงวด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้สถานศึกษาพิจารณาเปิด-ปิดโรงเรียนหลังปีใหม่ให้เรียนออนไลน์ได้หากมีความเสี่ยงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ยังมีต่อเนื่องภายหลังจากเทศกาลวันปีใหม่2565

 

จึงให้สถานศึกษาทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ให้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล (On air / Online / On hand / On demand) ได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด และให้สถานศึกษาดำเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโรคโควิด-19หรือมีผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยให้มีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 4-14 มกราคม 2565 วิทยาลัยฯได้กำหนดมาตรการให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ให้ครู บุคลากรปฏิบัติงานรูปแบบ” ทำงานที่บ้าน”(Work From Home)จำนวนไม่เกิน85% ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และสร้างความเชื่อมั่นให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยกันทุกคน .