Breaking News

สคร. 5 ราชบุรี ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สคร. 5 ราชบุรี ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน

          แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี        กล่าวเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัส ซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่ากลุ่มอื่น

          “สำหรับประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้ด้วย”     หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 แพทย์หญิงรพีพรรณ กล่าวปิดท้าย