Breaking News

ลำปาง กรมคุมประพฤติพร้อมเปิด”ศูนย์คืนคนดี” สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

ลำปาง กรมคุมประพฤติพร้อมเปิด”ศูนย์คืนคนดี” สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง และนางรวิรรณ บรรจงช่วย เลขานุการกรมคุมประพฤติ ประชุมร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)ของจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง โดยนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ กล่าวว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางพร้อมดำเนินการการเปิด”ศูนย์คืนคนดี”ตามนโยบายของนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อช่วยผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นคนดี ,ช่วยชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ช่วยเหลือชุมชนและสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและสำนักงานคุมประพฤติ

การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไป ด้านนางรวิวรรณ บรรจงช่วย กล่าวว่าในปี2565อธิบดีกรมคุมประพฤติมีนโยบายให้กับสำนักงานคุมประพฤติทุกจังหวัดดำเนินการคือ “ มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน “ และกำหนดเป้าประสงค์ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ และสามารถดูแลตนเองได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกันครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

ส่วนนายชูศักดิ์ ตันติประภา ประธานมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง อายุ82ปี ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)ที่จังหวัดลำปางมาแล้ว32ปี กล่าวว่ามีความสุขต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็น อ.ส.ค.มาโดยตลอด นับเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีส่วนช่วยเหลือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี ทำให้ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง ไม่มีการกระทำผิดซ้ำ และภาคีเครือข่ายภาคสังคมอื่นๆก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้ อ.ส.ค.จังหวัดลำปางมีพลังในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง .