Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับกลยุทธ์สัมนาครูแนะแนวผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับกลยุทธ์สัมนาครูแนะแนวผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในฐานะกรรมการนโยบายการศึกษาซีพีออลล์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาครูแนะแนว Sustainability-CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศให้กับครูแนะแนวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสถานศึกษเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ส่งผลให้สถานศึกษาปรับรูปแบบการทำงานให้กิจกรรมต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ วิทยาลัยฯได้จัดรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับครูแนะแนวด้วยระบบออนไลน์สำหรับการรับนักเรียนในปีการศึกษาหน้า

ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธุรกิจค้าปลีกของประเทศ พร้อมที่จะสร้างเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด”เก่ง ดี มีสุข” มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ และมีคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่สถานประกอบการต้องการคือ ทักษะ(Skill) ความรู้(Know ledge) และทัศนคติ(Attitude) ด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ด้านการศึกษาและงบประมาณ ร่วมบรรยายพิเศษ ALL EDUCATION ให้ความรู้ถึงข้อมูลการจัดการศึกษาด้านทวิภาคี , Work Based Learning การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริง โดยเฉพาะขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนักเรียนจะมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวอีกด้วย การสัมนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะนำ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สพฐ.)ร่วมบรรยายเรื่องการแนะแนวยุคดิจิตอล แก้วิกฤติ พิชิตข้อจำกัด และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ บรรยายขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย .