Breaking News

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


โอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมดำเนินการกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,772 แห่ง ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

“ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น 344,000,000 บาท ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำรวจประชากรสุนัขและแมว และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวที่ได้สำรวจพบ จำนวน 9,572,059 ตัว

– เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม
การเลี้ยงและการปล่อยสัตว์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6,291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.94

– จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อำเภอ และบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น จำนวน 15,848 คน

– การประกวด “โครงการ Thailand Rabies Awards 2021” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 แห่ง และจะได้คัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับประเทศ จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล จำนวน 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง

– จัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์และมีการพัฒนาคุณภาพเป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงาน อาทิ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 Dog City , 1 วัด 1 ศูนย์พักพิง และ 1 โรงพยาบาล 1 ศูนย์พักพิง เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

การขับเคลื่อนในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ต่อไป”

ครั้งที่ 50/2564
ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/4650679221621066/?d=n