Breaking News

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร หารือผู้ประกอบการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 6 มีนาคม 2563นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร  นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์  รองผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนางสาวสุรีย์รัตน์ บุญประคม เจ้าหน้าที่ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางเข้าพบหารือผู้ประกอบการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้สอบถามถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีข้อมูล ดังนี้

อพวช. พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ให้ความรู้และความเพลิดเพลินของครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปัจจุบันมีการจัดแสดงทั้งหมด 4 อาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ / พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา / พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระราม 9


ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวแบ่งเป็น กลุ่มนักเรียน 70% และนักท่องเที่ยวทั่วไป 30% ทั้งนี้ ทาง อพวช. เริ่มมีการขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยว โดยกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว และนักท่องเที่ยวทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากทำให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีโปรโมชั่น ส่วนลด ในการชมพิพิธภัณฑ์ และการทำบัตร Museum Pass เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
อพวช. มีห้องพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถรองรับได้กว่า 400 คน ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงเรียนที่จัดค่าย และกลุ่มอบรมสัมมนา มีให้เลือกทั้งห้องพักรวม และห้องพักที่ส่วนตัว
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทาง ททท. ได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ จัดกิจกรรม Media Fam Trip โดยใช้สื่อออนไลน์เพจพาลูกเที่ยวดะพากลุ่มครอบครัวเดินทางมาทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ได้นำนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว จำนวน 4 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้นำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 3 พิพิธภัณฑ์ ใน อพวช. ลงในหนังสือประชาสัมพันธ์ “ปทุมธานี สนุก เรียนรู้ อู่วิถีเกษตร” ของสำนักงานกรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้ง ทาง อพวช. ได้ขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกับ ททท. โดยการจัดทำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และได้หารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป