Breaking News

สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน

จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 Continue Reading