Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
และดร.พีรพงษ์  พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตสำหรับการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ต่อไป   อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้นี้ สู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว