Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน สวิตเซอร์แลนด์ 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน สวิตเซอร์แลนด์ 2024

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมทีมงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมส่งนางสาวมนัสภร แซ่เฮง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ให้นักศึกษาเป็นยุวทูตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์