Breaking News

นทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ MOU สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

นทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ MOU สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม , โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบหมายให้ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ,นางสาวกาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสรรหาผู้เรียน ร่วมในพิธี โดยลงนามความร่วมมือกับ ดร.สัมฤทธิ์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และนายพิชญุตม์ ธาระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ความร่วมมือทางวิชาการนี้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับ “โครงการห้องเรียนอาชีพ” และ “โครงการห้องเรียนเสริมทักษะอาชีพ”

มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนอาชีพให้สามารถผลิตบุคลากร มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในสายอาชีพอีกด้วย.