Breaking News

นครปฐม มล.ปนัดดา ประธานพิธีรับและประดับเข็ม ภปร.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีรับและประดับเข็ม ภปร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ,รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับเข็มและประดับเครื่องหมาย ภปร. พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมี นายอำเภอพุทธมณฑล ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะครู อาจารย์ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้จัดพิธีรับเข็มและประดับเครื่องหมาย ภปร. แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 484 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน โดยได้จัดพิธีรับเข็มและประดับเครื่องหมาย ภปร. ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูนและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษานานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่เยาวชนและประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในเกียรติภูมิของตนเอง และโรงเรียนสืบไป

สำหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระราชทานนามโรงเรียน และพระราชทานอักษรย่อพระปรมาภิไธย “ภปร.”

……………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม..ภาพ/ข่าว