Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมขับเคลื่อน “โครงการ สุขาดี มีความสุข ”

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมขับเคลื่อน “โครงการ สุขาดี มีความสุข ”
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวิเชียร เนียมน้อม ผุ้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน “โครงการ สุขาดี มีความสุข” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดึ โดยโครงการดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก จึงต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ห้องสุขา เพื่อสุขอนามัย ความสะอาด ความปลอดภัย และการแพร่เชื้อโรค สำหรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้แก่ ความสะอาด (Clean) คือการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ สามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา และให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลา ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ , สะดวก (Convenient) การซ่อมแซม บำรุงรักษาประตู ช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย , สบาย (Comfortable) มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัย ,สุขลักษณะ (Hygiene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ และสวยงาม (Attractive)

 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้ดูเรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจะเป็นผู้ทำการติดตาม ประเมินผล และมอบโลโก้ให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย “โครงการ สุขาดี มีความสุข ” เป็นอีกโครงการหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง .